PCS Analytika

Firma Rigaku se od roku 1951 pohybuje na čele vývoje analytické a průmyslové přístrojové techniky. Rigaku a její dceřiné společnosti tvoří globální skupinu zaměřenou na biologické vědy a na obecný vývoj analytických technik. Díky stovkám významných inovací patří Rigaku a její dceřiné společnosti ke světové špičce v oblasti výzkumu malých molekul a proteinové krystalografie, rentgenová spektroskopie a difrakce, rentgenové optiky, stejně jako polovodičové metrologie.

Elementární analýza pomocí energiově disperzní rentgenové fluorescence (EDXRF)

Spektrometry EDXRF slouží pro nedestruktivní prvkovou analýzu od sodíku (Na) po uran (U) v pevných látkách, kapalinách, prášcích a v tenkých vrstvách – v koncentracích od ppb do 100%.

Princip vzniku a použití rentgenového fluorescenčního záření

Energiově disperzní rentgenová fluorescenční (EDXRF) spektroskopie je jednou z nejjednodušších, nejpřesnějších a nejhospodárnějších analytických metod pro určení chemického a/nebo prvkového složení mnoha typů materiálů. Tato technika je obecně nedestruktivní, vyžaduje malou nebo žádnou přípravu vzorků, a je vhodná pro téměř všechny typy vzorků.


Metoda rentgenfluorescenční spektrometrie (XRF) využívá interakce částic nebo záření o vysoké energii s atomy vzorku. Důsledkem této interakce je vysokoenergetická ionizace atomu, při níž je vyražen elektron z některé z vnitřních hladin atomu. Vakance po vyraženém elektronu je zaplněna elektronem z vyšší energetické hladiny a uvolněná energie je emitována ve formě fotonu nebo Augerova elektronu.
Energie emitovaného fotonu je rovnat rozdílu energií mezi oběma energetickými hladinami (orbitaly). Vzhledem k tomu, že energetický rozdíl mezi dvěma specifickými orbitaly u daného prvku je vždy stejný (tj. je charakteristický pro konkrétní prvek) bude mít i emitovaný foton vždy stejnou energii. Na základě rozboru energií emitovaných fotonů je možné zjistit identitu prvků přítomných ve vzorku.
Registrované počty emitovaných fotonů specifických energií za jednotku času se obecně označují jako intenzity píků (nebo četnosti pulsů) a ty jsou úměrné množství prvků přítomných ve vzorku.