PCS Analytika

NEX CG

EDXRF spektrometr s kartézskou geometrií s polarizovaným svazkem a sekundárními terčíky – pro rychlou kvalitativní a kvantitativní prvkovou analýzu.

 

Analyzátor NEX CG umožňuje rutinní prvkovou analýzu u širokého rozsahu matric: od nízkoviskózních kapalin až po pevné látky, kovy, suspenze, prášky a pasty. Výborné analytické schopnosti, flexibilita a snadné ovládání analyzátoru NEX CG vyhovují požadavkům ve výzkumu, průmyslu i u vnitropodnikových monitorovacích aplikací. Rozsah výbavy a vhodnost software pro rutinní analýzy jsou ideální i pro netechnicky založené uživatele.

 

Spektrometr Rigaku NEX CG je vybavený 50W Pd rentgenkou, 4 sekundárními terčíky a moderním SDD detektorem. Prvkový rozsah je Na – U, analýzy lze provádět jak empirickou kalibrační metodou tak bezstandardní metodou FP. Měření je možné na vzduchu, ve vakuu nebo pod heliem. Pro vzorky lze využít několik druhů výměníků vzorků nebo je možné analyzovat kusový materiál až do průměru 38 cm a 10 cm výšky.
Analyzátor je ovládán přes externí PC, řídicí a vyhodnocovací software běží pod OS Windows.Stručná charakteristika EDRXF spektrometru Rigaku NEX CG:

 

 • Nedestruktivní analýzy od ₁₁Na po ₉₂U
 • Kompaktní vzorky, kapaliny, slitiny, prášky a tenké filmy
 • Polarizovaný primární rtg. svazek pro nižší limity detekce
 • Zdokonalená korekce na překryv čar snižuje chyby stanovení
 • Pomocí nosiče UltraCarry lze docílit limitů detekce ppb u vodou rozpustných vzorků
 • Jednoduché uživatelské rozhraní se softwarem EZ Analysis

 

 

 

 

 

 

 

Polarizovaná kartézská geometrie zlepšuje citlivost u stopových prvků

Na rozdíl od konvenčních analyzátorů EDXRF byl spektrometr NEX CG zkonstruován s těsným uspořádáním optických komponent s kartézskou geometr (CG), což dramaticky zvyšuje poměr signál-šum. Použití sekundárních terčíků, namísto konvenčního přímého buzení, dále zlepšuje citlivost. Výsledné podstatné snížení šumu v pozadí a současné zvýšení intenzit jednotlivých prvků umožňuje provádět na spektrometru rutinní analýzy stopových prvků i u obtížných typů vzorků.

 

Nový software snižuje potřebu standardů

NEX CG je dodáván s  novým kvalitativním a kvantitativním analytickým softwarem RPF-SQX, který je vybaven technologií Rigaku Profile Fitting (RPF). Tento software umožňuje jak semikvantitativní analýzu téměř všech typů vzorků bez použití standardů, tak rigorózní  kvantitativní analýzu s využitím standardů.

 

 

 

Aplikační zprávy

Příklady aplikačních zpráv Applied Rigaku Technologies (ART) pro spektrometr NEX CG

 

Z materiálového hlediska je typické použití stolních EDXRF pro:
ropné oleje a paliva, plasty, gumy a textil, farmaceutické výrobky, potraviny, kosmetické výrobky a výrobky pro péči o tělo, hnojiva, uhlí, geologické materiály , strusky, cementy, žáruvzdorné materiály, skla, keramiky, katalyzátory, polovodičové materiály; potahy papíru , tenké vrstvy, polyestery; kovy a slitiny , skla a plasty, vícevrstvé tenké filmy na křemíkových vaflích, fotovoltaické materiály a rotující paměťová média, odpadní vody, čisticí prostředky, náplně bazénů a filtrů.

XRF spektrometry jsou vhodným i výhodným nástrojem pro prvkovou analýzu pro mnoho aplikací, protože jsou menší, konstrukčně jednodušší  a pracují s nižšími provozními náklady než jiné technologie, jako je optická emisní spektroskopie s indukčně vázanou plazmou (ICP-OES) a atomová absorpce (AA) nebo atomová fluorescenční (AF) spektroskopie.

Příklady některých běžných aplikací EDXRF jsou:
Cement a surovinová moučka – síra, železo, vápník, křemík, hliník, hořčík, atd;
Tuhá alternativní paliva – chlór, olovo, , hliník, rtuť;
Kaolinová hlinka – titan, železo, hliník, křemík, atd;
Granulované katalyzátory – paladium, platina, rhodium, ruthenium, atd;
Rudy – měď, cín, zlato, stříbro, atd;
Cementové malty a plnidla –  síra v popelu.
Benzín, nafta – síru, mangan, olovo, atd;
Residuální oleje – síry, chloru, vanad, nikl, atd;
Sekundární oleje – chlor, atd;
Letecký benzin – síra, etc;
Uhlí – síra, popílek, rtuť;
Ropa a pohonné látky: síra, vanad, nikl, atd;
Pokovování, moření a přípravné lázně – zlato, měď, rhodium, platina, nikl, sírany, fosforečnany, chloridy, atd;
Kyselina octová – hořčík, kobalt a brom;
Kyselina tereftalové (TPA) – kobalt, mangan, železo, atd; Dimethyltereftalát (DMT) – těžké kovy;
Kopolymery a PVC – chlor;
Fotografická emulze – stříbro;
Jíly: kovy a nekovy;
Odpady a výtoky: kovy, chloridy, fosfáty, atd.

Seznam momentálně dostupných aplikačních zpráv k Rigaku NEX CG

V případě zájmu o některou z níže uvedených aplikačních zpráv kontaktujte, prosím,
zastoupení Rigaku ART v ČR a v SR: https://pcsanalytika.cz/kontakty/#formular,
nebo přímo výrobce Applied Rigaku Technologies: https://www.rigakuedxrf.com/ .

1003_Rigaku NEX CG_Lube Oils (Empirical).2010.03.16.pdf
1011_Rigaku NEX CG_Trace Elements in Aqueous Solution with UC.2010.07.pdf
1023_Rigaku NEX CG_PVC Resins.2010.01.19.pdf
1024_Rigaku NEX CG_ULSD Rev4 2018 07.pdf
1025_Rigaku NEX CG_Lube Oils (FP) 2010.09.01.pdf
1027_Rigaku NEX CG_C114 Cement Qualification.2010.06.25.pdf
1033_Rigaku NEX CG_Cl & RoHS in PE.2010.03.16.pdf
1034_Rigaku NEX CG_Analysis of Rocks.2010.03.16.pdf
1036_Rigaku NEX CG_Thin Film Cr on Steel-Setup.pdf
1054_Rigaku NEX CG_Thin Films on Silicon.2010.05.18.pdf
1061_Rigaku NEX CG_Heavy Metals in Aerosols on Air Filters 2010.08.02.pdf
1095_Rigaku NEX CG_Catalysts in Recycled Automotive Catalytic Converter 2014 05 Rev2.pdf
1099_Rigaku NEX CG_Analysis of Coal (FP) 2011.02.03.pdf
1103_Rigaku NEX CG_Nickel Ore Processing Rev1 2019 03.pdf
1108_Rigaku NEX CG_Analysis of Limestone Rev2 2016 11.pdf
1109_Rigaku NEX CG_Analysis of Cement (EMP).2011.04.07.pdf
1279_Rigaku-NEX CG_Analysis-of-animal-feeds-2012-12-17-pdf-809k.pdf
1290_Rigaku NEX CG_Analysis of Coal Fly Ash 2013 02.pdf
1385_Rigaku NEX CG_Agricultural Soils & Plant Material 2015 03.pdf
1432_Rigaku NEX CG_S & Ultra-Low Cl in Crude Oil Rev1 2019 07.pdf
1472_Rigaku NEX CG_Analysis of Glass & Raw Materials Rev2 2015 03.pdf
1495_Rigaku NEX CG_Analysis of Pb-Zn Ore 2015 06.pdf
1707_Rigaku NEX CG_EPA Tier 3 Gasoline 2017 06.pdf
1740_Rigaku NEX CG_Brake Pads and Raw Material Mixtures 2017 09.pdf
1792_Rigaku NEX CG_Additives in Lube Oils by ASTM D7751 Rev1 2019 07.pdf
1853_Rigaku NEX CG_Analysis of Fiberglass 2018 11.pdf
1869_Rigaku NEX CG_Ni Laterite Ore.pdf
1884_Rigaku NEX CG_Alloy Powders for 3D Printing 2019_03.pdf
1894_Rigaku NEX CG_Pb in Gasoline by ASTM D5059.pdf
1918_Rigaku NEX CG_ASTM D4929 Cl in Crude 2019 08.pdf
1951_Rigaku NEX CG_Analysis of Air Filters.pdf
1970_Rigaku NEX CG_Metals in Crude & Resid ASTM D8252.pdf
1994_Rigaku NEX CG_Material Identification.pdf

Bezstandardní analýza FP

 

Bezstandardní prvková analýza s EDXRF

Rentgenové spektrometry Rigaku lze použít ve spojení se softwarem založeným na Fundamentálních Parametrech (FP) k provádění prvkové kvantitativní analýzy  neznámých vzorků bez potřeby standardů.
Rigaku NEX CG – energiově disperzní rentgenový fluorescenční analyzátor – je  vybavený  novým kvalitativním a kvantitativním analytickým softwarem RPF-SQX, který obsahuje fitovací proceduru  Rigaku Profile Fitting (RPF). Vyhodnocovací software pak umožňuje semikvantitativní elementární analýzu téměř všech typů vzorků bez potřeby standardů, a samozřejmě i rigorózní kvantitativní analýzu se standardy.

Díky metodě Rigaku Scatter FP může software odhadnout koncentraci prvků neměřitelných pro EDXRF, tj prvků s nízkým atomovým číslem (H až F) a na základě toho se pak automaticky započítávají příslušné korekce. RPF-SQX výrazně snižuje počet požadovaných standardů pro výpočet kalibrace ve srovnání s konvenčním analytickým softwarem EDXRF. Protože standardy pro elementární analýzy jsou drahé a pro mnoho aplikací je obtížné je získat, může použití RPF-SQX významně snížit náklady na doplňkovou výbavu při provádění rutinní elementární analýzy.

Kartézská geometrie

 

Polarizovaná kartézská geometrie zlepšuje citlivost u stopových prvků

Na rozdíl od konvenčních analyzátorů EDXRF byl spektrometr NEX CG zkonstruován s těsným uspořádáním optických komponent s kartézskou geometrií (CG), což dramaticky zlepšuje poměr signál-šum. Použití sekundárních terčíků, namísto konvenčního přímého buzení, dále zlepšuje citlivost. Výsledné podstatné snížení šumu v pozadí a současné zvýšení intenzit jednotlivých prvků umožňuje provádět na spektrometru rutinní analýzy stopových prvků i u obtížných typů vzorků.

Jak je znázorněno na spektrálním záznamu vlevo, kartézská geometrie se sekundárními terčíky a s polarizací produkuje vynikající poměr signál-šum (viz oranžové spektrum) ve srovnání s konvenčním systémem EDXRF s přímým buzením (modré spektrum.

Analýza na úrovni ppb

Rigaku UltraCarry – nosič pro vodou rozpustné vzorky pro stopovou analýzu prvků na úrovni PPB

UltraCarry je nový jednorázový (jednorázový) nosič vzorku pro rentgenovou fluorescenční analýzu (XRF), který se používá ke zvýšení koncentrace kapalného vzorku na unifikovaném  nosiči,  který je optimalizovaný pro potlačení šumu pozadí. Tento přístup dramaticky zlepšuje poměr signál-šum, což má za následek zlepšení o téměř tři řády u dolního limitu detekce (LLD nebo LOD) a limitu kvantifikace (LOQ) pro těžké prvky.

Držák vzorku UltraCarry se skládá z prstencového nosiče s hydrofobní fólií propustnou pro rtg. záření a s centrálním polštářkem pro absorpci kapaliny. Pro rutinní analýzy pomocí UltraCarry se jako příslušenství k XRF spektrometru doporučuje vakuová sušička Rigaku UltraDry.

EDXRF analýza stopových množství prvků  pouze od Rigaku

S patentovaným nosičem Rigaku UltraCarry je možné provádět  na spektrometru Rigaku NEX CG kvantitativní analýzu stopových prvků ve vodných roztocích až do  úrovně koncentrace ppb. Rutinní elementární analýzy kontaminované vody nebo průmyslové odpadní vody jsou nyní dostupné i bez použití  techniky atomové  absorpce (AA) nebo indukčně vázané plazmy  (ICP). Analýza stopových prvků s využitím nosiče UltraCarry je snadno použitelná  metoda i pro netechnickou obsluhu.

Přednosti analýzy s nosičem UltraCarry:

– analýza široké škály prvků ( 11Na  až  92U)
– limity elementární detekce na úrovni ppb pro vodné vzorky
– jednoduchý proces ve třech krocích:  pipetování, sušení  a měření
– snadno použitelné uživatelské rozhraní EZ Analysis NEX CG

 

Technické specifikace NEX CG

Základní specifikace

 • Rtg. lampa s Pd anodou
 • 50 W max příkon
 • 50 kV max napětí
 • 4 standardní polarizační a sekundární terčíky pro optimální buzení v závislosti na aplikaci
 • Volitelný 5. terčík pro optimální excitaci prvků Na a Mg


Detektorová část

 • SDD detektor s vysokým výkonem
 • Chlazení pomocí Peltierova termoelektrického efektu
 • Velká aktivní plocha detektoru
 • Optimální vyvážení mezi spektrálním rozlišením a vysokým počtem registrovaných pulzů


Vzorková komora

 • Velká vzorková komora o průměru 38 cm a hloubce 10 cm pro objemné vzorky
 • 15 polohový automatický výměník vzorků (držáky vzorků 32 mm)
 • 10 polohový automatický výměník vzorků (držáky vzorků 35-40 mm nebo tablety)
 • 9 polohový automatický výměník vzorků se spinerem
 • Analýzy na vzduchu, pod heliem nebo ve vakuu


Laboratorní prostředí

 • Okolní teplota 18-28 ºC (65-82 ºF)
 • Relativní vlhkost ≤75 %, nekondenzující
 • Vibrace: pocitově nezjistitelné
 • Ovzduší bez agresivních plynů, prachu a pevných částic


Počítačová sestava

 • Externí počítačová jednotka
 • Operační systém Microsoft® Windows
 • Klávesnice a myš
 • Barevný monitor
 • Externí tiskárna


Programové vybavení & Aplikační předvolby

 • Řídicí a vyhodnocovací software se strukturou založené na přehledném menu
 • Typové aplikační předvolby
 • Jednoduchý průvodce pro tvorbu vlastní měřicí metody
 • Softwarový modul RPF-SQX FP pro kvalitativní a kvantitativní analýzy
 • Modul Matching Library pro zvýšení přesnosti metody FP
 • Modul pro automatickou dekonvoluci při překryvu píků
 • Empirické aplikace s korekcí na překryv píků a matriční efekty


Údaje o spektrometeru

 • Jednofázové napájení AC 100/220 V, 15/7 A (50/60 Hz)
 • Rozměry: 60 (š) x 60 (d) x 24 (h) cm (23,6 x 23,6 X 15,7 palce)
 • Hmotnost: 80 kg (176 lbs)


Volitelné položky

 • Volitelný 5. terčík pro optimální excitaci prvků Na a Mg Heliový proplach
 • 9 polohový automatický výměník vzorků se spinerem
 • Vakuový systém
 • Záložní napájecí stanice UPS 865W / 1500VA / ochrana proti přepětí
 • 10 polohový automatický výměník

Máte dotaz? Požadujete více informací nebo cenovou nabídku?
Zajímá Vás předvedení přístroje?

Napište nám…

Ozveme se vám co nejdříve zpět.  GDPR*V souladu s GDPR uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracování osobních údajů.